פרטי המצהיר/ה

אני החתום / החתומה מטה מצהיר/ה בזאת, שאני בעל/ת משפחה חד הורית, כמוגדר בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב - 1992 שמשמעותו "תושב ישראל שאינו נשוי, ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו, ואשר באחזקתו ילד הנמצא עמו".

כמו כן ידוע לי, שזכותה של עיריית מעלות-תרשיחא לאמת פרטים אלו.

אם יימצא, כי מסרתי פרטים לא נכונים, תבוטל ההנחה שאושרה, ואדרש לשלם את כל המגיע ממני, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

Browser not supported