טופס הודעה על שינוי דיירים/מחזיקים

בעת מכירת או השכרת הנכס, קנייתו או השכרתו במרוצת שנת הכספים.

מלא נא הפרטים הכלולים בטופס זה.

 

Browser not supported

Browser not supported


תושב נכבד,

בהתאם לסעיף 325 לפקודת העיריות (נסח חדש), חייב בעל הנכנס או המחזיק בנכס להודיע בכתב על חדילת החזקה בנכס, עד למועד ההודעה יהיו חייבים בארנונה אפילו פסקו להחזיק בנכס.

בהתאם לסעיף 326 לפקודת העיריות (נסח חדש), בעת מכירת נכס או השכרתו לתקופה של שנה או יותר חייב המשכיר או המוכר נציגיהם למסור לעירייה הודעה בכתב על העסקה כל עוד לא ניתנה הודעה כאמור יהיו המוכר או המשכיר חייבים בארנונה שהקונה או השוכר יהיו חייבים לשלם ולא שילמו.

בהשכרה לתקופה הקצרה משנה יהיה המשכיר חייב בארנונה.