טופס הצהרה על נכס ריק או בשיפוץ

אני החתום

 היה סגור ללא שימוש וריק מאדם וחפץ.

 הוסבר לי שיש לשלם ארנונה גם על נכס ריק שאין משתמשים בו, חוץ מתקופה הרצופה הראשונה של עד שישה חודשים בה הנכס היה ריק וללא שימוש הנחה בשיעור 50% בלבד.

אני מצהיר כי זהו שמי וזו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

Browser not supported