טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים לשנת הכספים

לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה והנחות מארנונות התשנ"ד

פרטי מחזיק הדירה * שדה חובה
שם משפחהשם פרטישם האב

מין * שדה חובה

מצב אישי * שדה חובה

המען * שדה חובה
היישובהרחובמס' דירהמס' בית

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת * שדה חובה

מצב כלכלי * שדה חובה

(א) הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה ב- 3 חודשים שלפני הגשת הבקשה * שדה חובה
קרבהשם משפחהשם פרטיגילשנת לידהתעודה זהותעיסוקמקום עבודה

(ב) מקורות הכנסה נוספים של מנויים בסעיף (א) לעיל יש לציין ממוצע 3 חודשי הכנסה לפני הגשת הבקשה.

(אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה) נימוקי הבקשה לציין בהמשך, 

* אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד.

מקור * שדה חובה

 

יש לצרף את המסמכים הבאים:

תצהיר

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כי כל הפרטים אשר מסרתי בטופס זה לעיל הינם אמת.

Browser not supported