דלג לתוכן העמוד

מכרזים

מכרז פומבי 08/2022 לביצוע עבודות פיתוח להקמת שכונת הנשיא פרס , שלב א במעלות-תרשיחא מתחמים 1-2

מהות המכרז

הפרויקט במכרז זה כולל ביצוע עבודות פיתוח שלב א' בתחומים המצויים בתחום תכנית מספר 1057, מתחמים 1-2.

הפרויקט כולל בין היתר עבודות עפר, סלילה, קירות תומכים, ניקוז והנחת תשתיות מים, ביוב, חשמל ותקשורת.

עבודות הפיתוח יבוצעו במקביל להקמת מבני מגורים ומבני ציבור ואכלוסם והקבלן הזוכה נדרש לבצע את העבודות באופן המביא בחשבון את התנאים במתחמים.

עלות מסמכי המכרז

3,000 ₪. התשלום יתבצע בהעברה בנקאית לפקודת עיריית מעלות תרשיחא בנק מזרחי 20, סניף 558 מעלות מס' חשבון 130537  בציון שם הרוכש ומספר המכרז: 08/2022.

מסמכי המכרז

ניתן לצפות בחוברת המכרז ובחלק מהנספחים בלבד ,ללא תשלום באתר עיריית מעלות תרשיחא. עותק מלא של חוברת המכרז בצירוף הנספחים המלאים והתוכניות יימסר לרוכש כנגד הצגת קבלה/הודעת זיכוי בגין ביצוע ההעברה הבנקאית, במשרדי מחלקת הרכש, בן גוריון 1 מעלות תרשיחא, קומה 2, בימים א-ה בין השעות 08:00-12:00

סיור מציעים-חובה

סיור מציעים יתקיים ביום 30.5.22 בשעה 10:00 בבניין העיריה קומה 2 , רח' בן גוריון 1 מעלות תרשיחא.

שאלות הבהרות עד

תאריך 9.6.22 שעה 12:00

באמצעות המייל

tairh@epstein.co.il

מענה לשאלות הבהרה- יפורסם באתר העיריה

עד ליום 16.6.22 בשעה 15:00.באחריות המציעים להתעדכן עצמאית באתר העיריה

מועד אחרון להגשת הצעה

תאריך 23.6.22 שעה 15:00

מקום הגשת הצעה

עיריית מעלות תרשיחא קומה 2 משרדי מחלקת הרכש

פרטים במחלקת

הנדסה

שם איש קשר וטלפון - תאיר חונטריה  052-5999506

שם ראש הרשות

ארקדי פומרנץ

 

מחובתם של הקבלנים להיכנס לאתר העיריה, להתעדכן בהודעות אלו ובהודעות שיתכן שיהיו בעתיד ככל שיהיו. על הקבלנים לחתום על המענה לשאלות הבהרה ועל הודעות התיקון ולצרפם לחוברת המכרז שיגישו.

ובנוסף יש לציין מפורשות כי הגשת המכרז נדחתה ליום 7.7.22. (כפי תוכן הודעת תיקון מס' 2).

 

לצפייה בחוברת מכרז גבעת פרס - מונגש

לצפייה ברשימת תכניות גבעת הנשיא פרס - מונגש

לצפייה בגבעת הנשיא פרס אומדן סופי 10.5.22 - מונגש

 

לצפייה בדוח גאולוגי - מונגש

לצפייה בדוח מפורט - מונגש

לצפייה בכתב כמויות גבעת הנשיא פרס - מתחמים 12 שלב א' הנדסי - מונגש

לצפייה בתיאור בורות ניסיון - מונגש

לצפייה בתיאור קידוחי ניסיון - מונגש

לצפייה בתשובות לשאלות הבהרה - גבעת הנשיא פרס מתחמים 12 שלב א - מונגש

לצפייה בהודעה על תיקון מס. 1 במכרז 08-2022 - מונגש

לצפייה בסיור קבלנים מתאריך 30.5.22- פרוטוקול סיור קבלנים גבעת הנשיא פרס - מונגש

לצפייה בהודעת תקיון מס. 2 - מונגש

לצפייה בהודעה על תיקון מס. 3 במכרז 08-2022 - נגיש

לצפייה בדחיית מועד הגשת מכרז  18-2022 - נגיש