הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים – עיריית מעלות תרשיחא

 

1.         עיריית מעלות תרשיחא מזמינה בזאת יועצים, אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים וזאת בהתאם לתקנה 3(8) לתקנות העיריות(מכרזים), התשמ"ח-1987.

2.         יש למלא את הבקשה להיכלל במאגר היועצים ולהגישה בצירוף המסמכים הנדרשים. את הבקשה והמסמכים המצורפים יש לאגד (לסרוק) לקובץ אחד בפורמט PDF ולשלוח את הקובץ באמצעות דוא"ל  [email protected]

3.         הזמנת השירותים תיעשה ע"י העירייה על פי צרכיה, מעת לעת, על פי ניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום עיסוקם של היועצים ועל פי אמוד המידה לעבודה הספציפית.

4.         על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים והעירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים.