להלן הסבר לאופן מילוי טופס בקשת ביטול דוח חניה:

1. דרך מקוונת באמצעות אתר העירייה: שירות לתושב -> טפסים דיגיטליים -> יועצת משפטית -> טופס בקשה לביטול דוח חניה.

או

2. במילוי טופס ידני אשר מצוי בידי השומר בעמדה שבקומת הכניסה בעירייה.

בכל בקשה לביטול דוח יש למלא בטופס את הפרטים הבאים:

מספר הדוח, סיבת הבקשה לערעור, שם מלא, כתובת מגורים מלאה, ובמידה ויש כתובת מייל (רצוי לצרף).

לכל בקשה לביטול יש לצרף:

  •  צילום של דוח החניה – אין למסור דוח מקורי! (צילום הדוח יתבצע באופן עצמי ולא במחלקות העירייה)
  • לצרף צילום מסמכים רפואיים או כל נספח רלוונטי נוסף – אין למסור מסמכים מקוריים!  

ככל שהבקשה מוגשת ידנית יש למסור את טופס הבקשה ומסמכיה לשומר בעמדה שבקומת הכניסה בעיריה .

חשוב להדגיש:  

בגין דוח החנייה ניתן לערור פעם אחת בלבד. לאחריה, ניתן להגיש בקשה להישפט  בבית המשפט, בטופס המצורף לדוח החניה המקורי.

במקרה זה , יש להגיש את הבקשה להישפט בעמדת השומר בקומת הכניסה לעירייה בצילום ת"ז וספח . בגין בקשה כאמור יקבל הפונה זימון מטעם בית המשפט.

מובהר כי לאחר קבלת הבקשה להישפט בלשכה המשפטית , לא יצטברו פיגורים או ריביות על הדוח הקיים עד להחלטת בית המשפט.