הזמנה זו מתפרסמת בהתאם להנחיות משרד הפנים שפורסמו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2012 מיום 31.1.2012 וניתן לעיין בהן באתר האינטרנט של משרד הפנים.

מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו 1976- , ובהתאם להנחיות משרד הפנים.

כאמור מבקשת עיריית מעלות תרשיחא לקבל הצעות ממועמדים, הרואים עצמם מתאימים לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה כללי.

על המועמדים להיות תושבי העיר מעלות תרשיחא, הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

היקף מוערך של הפעילות כ 4- שעות חודשיות (המועצה לא מתחייבת להיקף זה או להיקף אחר של שעות).

 דרישות סף מיוחדות ומצטברות לתפקיד יו"ר ועדת ערר לענייני ארנונה:

  1. עורך דין בעל רישיון עריכת דין תקף בישראל, בעל ותק של 5 שנים לפחות הכשיר להתמנות כשופט בית משפט השלום.
  2. בעל היכרות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל ,ודיני הארנונה הכללית בפרט.

 סייגים למינויים:

  1. לא יבחר אדם העלול להימצא במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כיו"ר ועדת הערר או חבר ועדת ערר לבין עניין אחר שלו, לרבות עניין של קרוב של יו"ר ועדת הערר או חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שיו"ר ועדת הערר, או חבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בולנושא ניגוד העניינים מופנים המציעים לנוהל משרד הפנים 2/2012 מיום 4.4.2011.
  2. לא יבחר אדם הנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם עיריית מעלות תרשיחא לרבות:

* מי שמספק שירותים לעיריית מעלות תרשיחא או מייצג אותה.

* מי שמנהל בעצמו ו/או באמצעות אחר במשרדו הליך משפטי נגד עיריית מעלות תרשיחא ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה מעלות תרשיחא.

 ההתקשרות:

ההתקשרות מותנית באישור מליאת העיר .

פרטים נוספים אודות התפקידים והכישורים הנדרשים ניתן לקבל בלשכת ראש העיר :

[email protected]

את הצעת המועמדות, אליהן יש לצרף קו"ח, אסמכתא המעידה על מגורים בעיר מעלות תרשיחא ורישיון עו"ד בתוקף, יש להפקיד במסירה אישית עד יום 1.2.23, שעה 12:00,  בלשכת ראש העיר.

מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של עיריית מעלות תרשיחא יוזמנו לראיון.

העיריה תשלם למועמד הנבחר החזר הוצאות על פי הכללים שנקבעו ע"י משרד הפנים לתשלום החזר הוצאות ליו"ר ועדת הערר ולחברי ועדת ערר.

המודעה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

העיריה שומרת לעצמה הזכות שלא להתקשר עם אף מציע ו/או לבטל ההליך בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.