נוהל הנחות עמותת הספורט

 

10% הנחה עבור חד הוריות/הוריים (מותנה בהצגת מסמכים המעידים על כך).

10% הנחה עבור ילד שני / חוג שני מהזול ביותר.

15% הנחה עבור ילד שלישי והלאה מהזול ביותר.

 

כדי לזכות בהנחה, מתבקש ההורה:

 • למלא טופס בקשה.
 • לצרף מסמכים מעידים לבקשה:
 1. תלושי שכר לזוג ההורים של שלושת החודשים הקודמים למועד הבקשה, או דוח מס הכנסה במקרה של עצמאיים.
 2. צילום ספח תעודות זהות עם שמות הילדים, כאשר הבקשה נובעת מגודל המשפחה.
 3. תעודת נכות, כאשר הבקשה מסתמכת על כך.
 4. אישור "חד הוריות" כאשר הבקשה נובעת מכך.

 

קריטריונים נוספים:

 • טופס אישור מצורף ממחלקה לשירותים חברתיים בחוג יזכה ב - 25% הנחה

(ההנחה הגבוהה מבין השניים במידה ויהיה זכאי להנחה בגין הכנסה).

 • ילד נכה אשר משתתף בחוג יזכה ב - 25% הנחה

(ההנחה הגבוהה מבין השניים במידה ויהיה זכאי להנחה בגין הכנסה).

 • אם חד הורית או הורה בעל נכות יזכה ב 10% הנחה

(ההנחה הגבוהה מבין השניים במידה ויהיה זכאי להנחה בגין הכנסה).

 • שיקולים חריגים 15% הנחה.
 • זכאות להנחה (מעבר לסבסוד העמותה) תקבע על-פי מבחן הכנסה, בהתאם לקריטריונים של משרד הרווחה.
 • מועדי בקשת ההנחות בקשות להנחות יוגשו לא יאוחר מיום 15.12.2022                                                          

טופס בקשה למתן הנחה

 
פרטי הילדים (חובה) שדה חובה
שם הילדגילשם החוגעלות החוגהערות

תצהיר:

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כי כל הפרטים אשר מסרתי בטופס זה לעיל, הנם אמת.

Browser not supported