מרבית התושבים הוותיקים דואגים לענייניהם בכוחות עצמם ומקבלים החלטות לגבי ענייני גוף ורכוש. עם זאת, כאשר האדם המבוגר סובל מירידה במצבו הפיזי או הקוגניטיבי שאינה מאפשרת לו לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, יש באפשרותו להסתייע באנשים אחרים.

כיום, הגישה המשפטית משקפת תפיסה אוטונומית השמה דגש על רצונותיו ויכולותיו של האדם. היא מציעה מספר אפשרויות על רצף יכולותיו לקבל החלטות על ענייניו השונים.

זכויות ואמצעים חוקיים לסיוע לתושבים ותיקים

 • ייפוי כוח לעניינים כספיים
  תושב ותיק שמתקשה לנהל את ענייניו בשל מגבלות פיזיות, יכול לתת ייפוי כוח לאדם אחר שבו הוא נותן אמון, שינהל את ענייניו הכספיים לטובתו. קודם החתימה על ייפוי הכוח יש להתייעץ עם עורך דין המומחה בתחום. יש לציין כי ייפוי הכוח נכנס לתוקף מייד עם החתימה עליו ופוקע כאשר נגרעת כשרותו המשפטית של האדם והוא אינו יכול לקבל החלטות על רכושו. מעת לעת על התושב הוותיק לבצע מעקב אחר הפעולות הכספיות שנעשות על ידי מיופה הכוח, ועל מיופה הכוח לבחון את יכולתו של התושב הוותיק לקבל החלטות בענייני כספים ורכוש. אם התושב הוותיק אינו יכול לקבל החלטות, יש לבחון אפשרות של מינוי אפוטרופוס או חלופות אחרות.
   
 • ייפוי כוח נוטריוני
  אם אדם מבקש לתת ייפוי כוח לגבי סמכויות רחבות אלו: ייפוי כוח כללי או ייפוי כוח בעניין עסקאות של מקרקעין הטעונות רישום בטאבו – עליו לפנות לנוטריון ולחתום על ייפוי כוח בפניו.
  ייפוי כוח זה נעשה בפני נוטריון המצהיר כי זיהה את הצדדים המעורבים ייפוי הכוח הנוטריוני הוא אישור רשמי לתקינותו וכשרותו של המסמך. על הנוטריון לוודא שמייפה הכוח מבין את המשמעות המשפטית של חתימתו על ייפוי הכוח.
   
 • מינוי "תומך בקבלות החלטות"
  מינוי "תומך החלטות" הוא הליך משפטי המאפשר לאדם המתקשה לקבל החלטות בעצמו להיעזר באדם אחר שיקבל החלטות בשותפות עמו. התמיכה והליווי יינתנו על ידי אדם המכונה "תומך בקבלת החלטות" שימונה על ידי בית המשפט.
  החוק מגדיר את תפקידיו של התומך: לסייע לאדם בקבלת החלטותיו על פי צרכיו האינדיבידואלים ולתמוך בו, ומדגיש את עיקרון העל כי האדם הוא שיקבל את ההחלטות הנוגעות אליו. הליך ההמלצה לתומך ההחלטות נעשה ע"י עובד סוציאלי לחוק בלשכות לשירותים חברתיים.  ההליך מקבל תוקף באמצעות בית המשפט.
   
 • מינוי אפוטרופוס
  קיימים מצבים שבהם תושבים ותיקים אינם מסוגלים לדאוג לענייני גופם ורכושם בשל מצב נפשי או שכלי ירוד. במצב זה יש צורך במינוי אפוטרופוס לתושב הוותיק אשר ידאג לענייניו. ניתן למנות אפוטרופוס הן לגוף והן לרכוש או לצורך ביצוע פעולות מסוימות. היעדר מינוי אפוטרופוס במצבים כאלה, עלול לפגוע בטיפול ובסיוע לתושב הוותיק ולעכב את הטיפול הרפואי הנחוץ, וכן לגרום לפגיעה בניהול הכספי של התושב הוותיק. לעיתים מינוי אפוטרופוס עשוי להגן על תושב ותיק מפני ניצול כלכלי ומצבים של הזנחה.
  אפוטרופוס מתמנה מכוח החוק, על פי צו בית משפט. קיימת העדפה למינוי בן משפחה קרוב, אם הוא מוכן ומתאים לכך.
  ניתן להגיש בתנאים מסוימים לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף לצורך התערבות רפואית דחופה.
  במקרים של צורך במינוי קבוע, יש להגיש לבית משפט בקשה למינוי אפוטרופוס על גוף או רכוש.
  ניתן לפנות לבית המשפט לענייני משפחה באופן עצמאי, או לפנות לעורך דין שיסייע בפנייה.
   
 • ייפוי כוח למתן טיפול רפואי לפי חוק זכויות החולה
  חוק זכויות החולה תשנ''ו 1996 קובע כי לא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן נתן לכך הסכמה מדעת. סעיף 16 לחוק זה קובע כי מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להחליט במקומו לקבלת טיפול רפואי. מינוי זה נועד למצב עתידי שבו המטופל לא יוכל לתת בעצמו הסכמה ביחס לטיפול הרפואי הדרוש עבורו. ייפוי כוח זה מאפשר למטופל למנות אדם האמון עליו כמיופה כוחו שיפעל בעת הצורך בעתיד, במקום האדם עצמו. חתימה על ייפוי כוח רפואי תיעשה בפני אחד מבעלי המקצוע הבאים: עורך דין, רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג וכן אח/ות.
  את הטופס החתום יפקיד בעצמו האדם הממנה במשרדי האפוטרופוס הכללי באזור מגוריו בתוך שנה מעת שנערך ייפוי הכוח. ההפקדה במשרדי האפוטרופוס הכללי היא תנאי לכניסת ייפוי הכוח לתוקף בעת הצורך. ייפוי כוח שנכנס לתוקף, אינו מוגבל בזמן אלא אם כן נכתב אחרת במסמך ייפוי הכוח.
  במקרה חריג שבו נערך ייפוי כוח אך לא הופקד על ידי הממנה בתוך שנה מעת החתימה, והתעורר הצורך להשתמש בו  באותה השנה, יוכל מיופה הכוח להפקידו במשרדי האפוטרופוס הכללי ולהצהיר באותה העת על כניסתו לתוקף בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים המעידים על מצבו של האדם. ייפוי כוח שיופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי מעל שנה מעת חתימה עליו - אי אפשר יהיה להשתמש בו.

  פרטים נוספים באתר של האפוטרופוס הכללי.
   
 • מתן הנחיות רפואיות מקדימות לפי חוק חולה הנוטה למות
  חולה הנוטה למות מוגדר בחוק כחולה הסובל ממחלה חשוכת מרפא שתוחלת חייו הצפויה אינה עולה על שישה חודשים, גם אם יקבל טיפול רפואי. החוק מסדיר את הכללים שבהם אדם שהוגדר כחולה הנוטה למות שאינו כשיר לקבל החלטות, יכול להורות מראש שלא לקבל טיפול רפואי כדי להימנע מהארכת הסבל.
  בנוסף, החוק מחייב את הצוות הרפואי למתן טיפול פליאטיבי (טיפול תומך ומקל) לחולה תוך התייחסות גם לעמדות בני משפחתו, קובע את הסייגים והמגבלות להימנעות מטיפול רפואי ואוסר על המתה אקטיבית או על סיוע להתאבדות.

  מידע נוסף וטפסים באתר משרד הבריאות.​
   
 • צוואה
  כל אדם זכאי לקבוע בחייו מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. במותו עובר עזבונו של המנוח ליורשיו על פי רצונו בצוואתו. אם לא נכתבה צוואה, הירושה מתחלקת על פי הקבוע בחוק הירושה. אם המוריש מעוניין לחלק את רכושו באופן שונה ממה שנקבע בחוק, יהיה עליו לכתוב צוואה.
  עריכת צוואה צריכה להיעשות באופן חוקי ולא תחת לחץ ואיומים.

מידע נוסף לגבי זכויות משפטיות ניתן לקבל בעמותות לסיוע משפטי:

 • עמותת "מרווה - משפט רווחה והעצמה": מעניקה ייעוץ משפטי לאוכלוסיית האזרחים הוותיקים "בתחום של מניעת סיכון והגנה".  ניתן לתאם פגישה באמצעות עובד סוציאלי של לשכת הרווחה של התושב הוותיק.
 • עמותת ''המשפט בשירות הזקנה": מספר טלפון - 1-800-22221. השירות ניתן בעברית.
 • עמותת "יד ריבה": מספר טלפון - 02-6444569. השירות ניתן בעברית.
 • משרד המשפטים - הסיוע המשפטי מחוז ירושלים. 

 

 • ​השלמת הכנסה וקצבאות
  • ​תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק השלמת הכנסה תינתן למי שהגיע לגיל פרישה ואין בכוחו להבטיח לעצמו הכנסה מספקת למחייתו. הזכאות מותנית במבחן הכנסות ובקריטריונים מסוימים כמפורט בפרסומי המוסד לביטוח לאומי ובאתר: www.btl.gov.il.
  • גמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי גמלת הסיעוד ניתנת לגברים ולנשים מעל גיל פנסיה הזקוקים לעזרה בביצוע פעולות היום יום או להשגחה בביתם למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם. מטרת הגמלה היא לאפשר לאזרח הוותיק להישאר בקהילה זמן רב ככל שניתן תוך שמירה על איכות החיים הגבוהה ביותר. הזכאי לגמלה יכול לשלב בין קצבה בכסף לשירותי סיעוד הכוללים ביקור במרכז יום, טיפול אישי בבית באמצעות מטפלים ומטפלות, לחצן מצוקה, שירותי כביסה ומוצרי ספיגה. על מנת להיות זכאי לגמלת סיעוד.

 

כללי

 • אוריינות דיגיטלית: קורסים ללמידה ושיפור יכולות שימוש במחשבים ושימוש בטלפונים חכמים. בשיתוף מרכז להבה.
 • אזרחים ותיקים שמלאו להם 75 זכאים לטיפולי שיניים משמרים ומונעים במסגרת סל הבריאות.
 • פטור מהמתנה בתור לשירות ציבורי לאזרחים ותיקים מעל גיל 80. הזכאות אינה תקפה בהמתנה לתור שנקבע מראש, בהמתנה בתור לטיפול רפואי, או כשההמתנה בתור היא בתוך כלי רכב. נותן השירות הציבורי רשאי לדרוש מהאזרח הוותיק הצגת תעודה להוכחת גילו. תינתן קדימות לאדם עם מוגבלות על פני אזרח ותיק הזכאי להטבה זו.

​להוראות החוק אזרחים ותיקים תשע"ז 2017 
 

תעודת אזרח ותיק:​

 • המשרד לשוויון חברתי מנפיק ושולח תעודת אזרח ותיק לקראת גיל פרישה (אישה 62, גבר 67) על פי הרישום במרשם האוכלוסין. התעוד​ה מקנה הנחות בתחבורה הציבורית, בכניסה לאתרים שונים, במוזיאונים, בבתי קולנוע ועוד.
 • המשרד לשוויון חברתי מנפיק היום למבקשים תעודות חדשות בעלות פס מגנטי המכילות נתוני זיהוי של האזרח הוותיק. המעוניינים יכולים לבקש גם את הוספת תמונתם מהמאגר הממשלתי. התעודה משמשת גם לזיהוי.
 • לקבלה, לחידוש או לבדיקת זכאות יש לפנות בדרכים הבאות: טופס מקוון/טלפון 8840*/פקס: 02-5605034/במייל [email protected]

​חשוב לדעת!
בתקופת הקורונה, כל קופות החולים מעניקות תמיכה נפשית בטלפון, ללא עלות.​

אתרים מומלצים

 1. ​כל זכות
 2. מחשבון זכויות לניצולי שואה
 3. מיצוי זכויות בביטוח לאומי
 4. עמותת אביב - זכויות ניצולי שואה
 5. כל הבריאות
 6. עזר מציון
 7. רעות אשל - ייעוץ והדרכה בנושא זקנים ושיקום
 8. משפחה מטפלת​​
 9. מעגלי חיים 60+
 10. אגודה לזכויות החולה