חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998 נכנס  לתוקפו בחודש מאי 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעילות הרשויות הציבוריות ובכלל זה רשויות מקומיות.

החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי.

"המידע" -

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

"ממונה" -

על כל רשות ציבורית למנות אחראי לטיפול בפניות ויישום החוק.

ממונה חוק חופש המידע בעיריית מעלות תרשיחא היא גב' אורה גלמן, מנהלת לשכת ראש העיר.

טפסים:

 הגשת בקשה למידע - טופס מקו​ון​

אישור קבלת בקשה 

טופס בקשה למידע ממצלמות מוקד רואה

העמדת מידע לרשות הציבור - 

העירייה חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, לרבות חוקי העזר.

נהלים:

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה המבקש לא חייב לציין טעם מיוחד להגשת הבקשה. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע בפני בית המשפט המחוזי בחיפה, עם קבלת הבקשה יועבר למבקש אישור בדבר קבלת הבקשה ולחילופין דרישה להשלמת חסרים.


כתובתנו: רחוב בן גוריון 1, ת.ד. 59 מעלות

פרטי התקשרות

טבלת אנשי קשר - חוק חופש המידע
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורה גלמן ממונה חוק חופש המידע 04-9578802 [email protected]