חוק שכר שווה -דוח כולל נתונים על שכר הממוצע של עובדים בפילוח עובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים

מליאת הכנסת אישרה ביום ה - 24.08.2020 את הצעת החוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס' 6), התש"ף- 2020 של חה"כ אתי עטייה. קידום הצעת החוק נעשה תוך תיאום עם משרדי הממשלה האוצר, העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, המשפטים והמשרד לשוויון חברתי. הוראת החוק קובעת כי מי שמעסיק מעל 518 עובדים ועובדות יחוייב באיסוף מידע ודיווח על הבדלי שכר מגדריים הקיימים בארגון זאת במטרה לייצר מנגנון של שיפור והשוואת תנאי השכר בין נשים לגברים בארגון. עוד קובע החוק חובת שקיפות על המעסיק באופן של פרסום אותו מידע לכלל הציבור כאמצעי ל - "פיקוח המונים" על מעסיקים מפרים, כאשר הן לקוחות פוטנציאליים והן עובדים פוטנציאליים יהיו חשופים למידע בדבר פערי השכר והפרת חובת השוואת השכר שממלא מוטלת על כלל המועסקים מכח הוראות הדין. כפי שנכתב בדברי ההסבר של הצעת החוק "על אף שקיים חוק המחייב שוויון בשכר בין עובדות לעובדים עוד משנת 1964 (בנוסחו הנוכחי משנת 1996) השימוש בחוק הוא דל וכמעט בלתי משמעותי, כאשר בפועל מרבית הנשים בישראל לא עושות שימוש בזכותן על פי החוק ולא תובעות השוואה של שכרן לזה של עמיתיהן הגברים".