חמשת מקבלי השכר הגבוה ברשות

 
תפקיד סטאטוס
מנכ"ל העירייה משרת אמון
יועצת משפטית סטטוטור
גזברית העירייה סטטוטור
מהנדס העירייה סטטוטור
מבקר העירייה סטטוטור