נהלי הרשמה לעונת הפעילות 2022-23

עמותה עירונית מעלות תרשיחא לספורט הישגי

כללי

 1. פעילות העמותה בהתאם לתכנית העבודה המקצועית של האגודות השונות והמאמנים. לא תתקיים פעילות בערבי חג וחג. פעילות שלא תתקיים תושלם בהתאם לתכנית העבודה ושיקול מנהל האגודה והמאמנים.
 2. עלות הפעילות מחושבת על בסיס עלויות הביצוע בפועל לעונת הפעילות. חופשות וחגים בהם לא מתקיימת פעילות מחושבות בעלות ולא יתקבל החזר כספי בעבור ימי חג ושבתון.
 3. פתיחת פעילות מותנית במספר מינימום של משתתפים.
 4. הנהלת העמותה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד פעילות וקבוצות.
 5. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא עלות ההשתתפות.
 6. הזכות להירשם לעונת הפעילות 2022-23 תתאפשר רק למשתתף שכלל חובותיו לעונת הפעילות 2021-22 הוסדרו.
 7. עבור המחאה חוזרת או סירוב מחברת האשראי יחויב המשתתף בדמי טיפול ע"ס 25 ₪ לכל יחידה.
 8. הנהלת העמותה רשאית להפסיק פעילות של משתתף במידה ולא הסדיר חובותיו או פגע בפעילות השוטפת.
 9. בחלק מהפעילויות ישנם הוצאות תפעול וביגוד אשר יגבו במועד ההרשמה לכלל עונת הפעילות. הוצאות אלה לא יוחזרו במידה והמשתתף הפסיק פעילותו במהלך העונה.

ביטולים ושינוים בהרשמה

 1. הביטולים יעשו בכתב בלבד. יש להודיע לרכז הפעילות ולמזכירת העמותה ולהגיש מכתב בקשה להפסקת ההשתתפות. בקשות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב. את הטופס ניתן לקבל במזכירות העמותה. ניתן לשלוח טופס ביטול באמצעות הדוא"ל או באמצעות פקס. חובה לוודא קליטת טופס הביטול וטיפול בו. לא יעשו ביטולים באמצעות הטלפון או באמצעות הודעה למאמן או למדריך.
 2. אי הופעה לפעילות אינה משחררת מתשלום.
 3. ניתן לבטל השתתפות בפעילות עד תאריך 31 בדצמבר. במקרה של עזיבה לא יוחזר הכסף עבור תקופת ההתנסות.
 4. במקרה של ביטול יחויב המשתתף בתשלום של חודש אחד בנוסף על תשלום עבור מספר המפגשים שכבר התקיימו בחוג עד יום בקשת הביטול.
 5. החל מחודש ינואר ועד סוף חודש מרץ כל בקשת ביטול תידון לגופה ואם תאושר יחויב המשתתף בהתאם למופיע בסעיף 2.4 לעיל.
 6. החל מחודש מרץ לא ניתן לבטל השתתפות בפעילות.
 7. במקרה של פציעה או מחלה ממושכת יש להביא אישור רפואי מתאים. כל מקרה ידון לגופו ואנו נשתדל לתת את מירב ההחזר בהתאם לנסיבות. עם חזרתו של המשתתף לחוג יש להביא אישור רפואי המתיר את הפעילות.

אופן התשלום

 1. התשלום עבור ההשתתפות בפעילות עמותת הספורט העירונית הוא לעונת פעילות מלאה. הסדרת תשלומים מראש – במזכירות עמותת הספורט - הינה תנאי להשתתפות בפעילות. לא יתאפשר תשלום במזומן חודש בחודשו.
 2. התשלום יעשה באמצעות המחאות או באמצעות כרטיס אשראי לסוגיהם בתשלום מראש בלבד. התשלום באשראי יעשה באמצעות הוראת קבע ולא יעמיס על מסגרת האשראי.

הנחות

 1. הנחה תינתן על פי קריטריונים של וועדת הנחות. בתחילת שנת הפעילות יש למלא טופס בקשה ולהגישו למזכירות עמותת הספורט.
 2. לא ידונו בקשות אשר לא יוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים.

הסכמת הורים לצילומי קטין

 1. הנני נותן/ת את הסכמתי הבלתי חוזרת לצלם ולפרסם בערוצי האינטרנט ו/או פרסומים שונים של עמותת הספורט העירונית את תמונת בני/ביתי.
 2. הנני מאשר/ת קבלת הודעות טקסט מעמותת הספורט.
אישור השתתפות בפעילות

שם פרטי + משפחה

שם פרטי + משפחה

הנני מאשר/ת השתתפותו של בננו/בתנו בפעילות (חובה) שדה חובה
 
לאחר שהסדרנו את התשלומים לשנת 2022-23. הנ"ל כשיר/ה מבחינה גופנית ובריאותית לפעילות ספורטיבית.
Browser not supported

 

לרישום ותשלום באמצעות כרטיס אשראי יש ללחוץ כאן או ללחוץ על התמונה