תפקידי המבקר:

 • לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה -1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

 • לבדוק את פעולות עובדי העירייה.

 • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

 • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק את דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

 • הביקורת תעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי ביותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת ייקרא "גוף עירוני מבוקר".

 • תפקידי המבקר (תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה, תשס"ב) פקודת העיריות (נוסח חדש)

פרטי התקשרות

לצורך פניות התושבים, לשכת המבקר מפעילה ערוצי תקשורת שונים ומגוונים:

 • כתובתנו: לשכת מבקר העירייה, רח' בן גוריון 1, ת.ד. 59
 • טלפון - 04-9578804
 • פקס: 04-9578779
 • מייל: auditor@maltar.co.il
 • פניות אישיות במסגרת קבלת קהל (כמפורט בהמשך), על מנת להיפגש עם מבקר העירייה, יש לתאם מועד מראש.

שעות קבלת קהל:

ימי ראשון בין השעות 08:30 עד 12:00 ובין השעות 16:00 עד 18:00

ובימי רביעי בין השעות 16:00 עד 18:00