מבקר העירייה

​​מבקר העירייה פועל מכוח פקודת העיריות והוא מהווה אורגן חיוני במערך השלטון הדמוקרטי.

תפקיד המבקר הוגדרו בחוק הקובע כי המבקר יבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון, המבקר יבדוק את פעולות עובדי העיריה ואם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.

דוח מבקר העירייה מוגש לראש העירייה ולוועדה לענייני ביקורת אחת לשנה.

הוועדה לענייני ביקורת דנה בדוח המבקר ובהערות ראש העירייה בגינו, ומגישה לאישור מועצת העירייה את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה.

תוך חודשיים מן היום שהגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה, מקיימת מועצת העירייה ישיבת מליאה שלא מן המניין לדיון בהצעות הוועדה ובדוח המבקרת.

לאתר מבקר המדינה לחץ כאן​ (קישור)

פרטי התקשרות

לצורך פניות התושבים, לשכת המבקר מפעילה ערוצי תקשורת שונים ומגוונים:

  • מבקר  העירייה: בסאם מרעי
  • כתובתנו: לשכת מבקר העירייה, רח' בן גוריון 1, ת.ד. 59
  • טלפון - 04-9578804
  • מייל: [email protected]
 
טבלת אנשי קשר - לשכת מבקר העירייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
באסם מרעי מבקר העירייה​ ​04-9578804 [email protected]
דורית בן שטרית מזכירת המבקר​ ​04-9578983 [email protected]