חלוקה מגדרית של תפקידים בכירים ברשות - מדרג מנהל/ת מחלקה ומעלה:

נשים: 27
גברים: 22

 

נשים

 

גברים

 

 עוזרת ראש העיר

 ראש העיר

 מנהלת לשכת ראש העיר

 מ"מ וסגן רוה"ע

 עוזרת סגן רוה"ע

 סגן רוה"ע

 יועמ"ש

 מנכ"ל

 עוזרת יועמ"ש

 דובר

 מנהלת לשכת יועמ"ש

 קב"ט

 מנהלת מחלקת משא"ן והון אנושי

 קב"ט מוס"ח

 חשבת שכר

 מנהל מוקד

 גזברית

 מנהל מח' מיחשוב

סגנית גזברית

 ראש מנהל שפ"ע

מנהלת חשבונות ראשית

 מנהל מח' תשתיות

 מנהלת מח' גבייה

 מנהל מח' גינון

מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה

 מנהל מח' חשמל

 תברואנית העירייה

 מנהל מח' פיקוח

 מנהלת רישוי עסקים

 מנהל מח' נוער

 ראש מינהל חינוך

 מנהל עמותת הספורט

 מנהלת מח' גנים

 מנהל תרבות ואירועים

 מנהלת קידום נוער

 מנהל החב' הכלכלית

 רכזת הגיל הרך

 מנהל האגם

מנהלת השפ"ח

 מנהל מח' תחבורה

 מנהלת מח' רווחה

 מנהל מרכז המוסיקה

מנהלת מחלקת הקליטה

מנהל מחלקת הרכש

מנהלת תאגיד המים האזורי

 

 מנהלת רשת המתנ"סים

 

 מנהלת היכל התרבות

 

מנהלת מרכז האמנויות

 

מנהלת מרכז צעירים