1
פרטים אישיים
2
מקורות הכנסה
3
סיום

טופס בקשה לקביעת זכאות להנחה בהזנה

ניתן למלא את הבקשה עד לתאריך 22/10/2020

 

 

ההורה מגיש הבקשה

קרבה (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

שם ההורה השני

קרבה (חובה) שדה חובה

 

 

 

פרטי אחים ואחיות
שם משפחהשם פרטיגילמספר זהותשם בית ספר / גן

מקורות הכנסה

מקור (חובה) שדה חובה

 

 

 

יש לצרף 3 תלושי שכר אחרונים (של שני בני הזוג)

יש לצרף שומת מס הכנסה אחרונה

יש לצרף אישור על היעדר הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי

יש לצרף אישור על מזונות, צילום הסכם גירושין, פירוט חשבון בנק

במידה ולא יצורפו כל המסמכים הנדרשים לא תידון הבקשה

תצהיר

לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה כי כל הפרטים אשר מסרתי בטופס זה לעיל הינם אמת.

Browser not supported