אני החתום מטה 

שם פרטי ושם משפחה

יישוב (חובה) שדה חובה

 
ואשר ברשותי 

 
מצהיר כי כל הפרטים המפורטים בבקשה זו נכונים.
בעת קבלת כלל המסמכים הנדרשים, יישלח מייל בחזרה בו יאושר לך כי התקבלו המסמכים והם תקינים.
בעת הגעה לאגם, המחסומים החכמים יזהו את מספר רכבך וייפתחו אוטומטית.
אני מתחייב להשתמש בתו בהתאם להוראות חוק העזר האמור וכמובהר על גבי בקשה זו, ובהתאם לכללים שקבעה המועצה. כמו כן אני מתחייב להודיע למועצה, בתוך 7 ימים, על קרות מקרה מן המקריים המנויים להלן:
1) תו החניה הועבר לרשותו של אחר.
2) הבעלות ברכב הועברה לרשותו של אחר.
3) הופסק השימוש הקבוע ברכב.
4) הועתק מקום מגוריי.
 
לבקשתי מצורפים העתקי המסמכים האלה:

לרבות הספח רישום הכתובת

אם המבקש הוא שוכר דירה

אם הרכב אינו רשום על שם המבקש

 

Browser not supported